« KorpusDK-søgning på kvajpande | Main | Facebook face to face »

05/07/2008

Comments

emme

Svupfed er sgu er godt ord :D

Line

@Emme - haha, helt enig. Men synes du ikke også godt om lyvekode?

Michael/tumletiger

Jeg kan nu bedst lide ordet: Rejerøv. Hvad er det? :D

Sebastian Adorján Dyhr

Genialt.

Jeg er - trods min uddannelse - ikke regelrytter heller - så måske du er klar på et netbaseret krible-kryds mod mig en dag?

(Åh forresten - kan du ikke lave et kommentarfeed??)

Rikke

Hahaha, er også ret vild med svupfed. Og lyvekode. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad i alverden byart betyder? Bykunst?

Line

@Sebastian - jeg kan desværre ikke finde ud af at lave feed'et her i Typepad.... ville gerne, men er ikke feed-brainy nok.... :-(

Ja, en dag må vi kriblekrydse :-)

@Rikke - hæ, nej er også lidt langt ude. Men vi syrede ud over regelløsheden, og da der jo er noget der hedder landart, blev vi hurtigt enige om også at godtage byart :-D

Line

@Sebastian - jeg kan desværre ikke finde ud af at lave feed'et her i Typepad.... ville gerne, men er ikke feed-brainy nok.... :-(

Ja, en dag må vi kriblekrydse :-)

@Rikke - hæ, nej den er også lidt langt ude. Men vi syrede ud over regelløsheden, og da der jo er noget der hedder landart, blev vi hurtigt enige om også at godtage byart :-D

Sebastian Adorján Dyhr

Nu kender jeg jo intet til TypePad; men det gør google ;-)

Kan du bruge dette:

http://www.typepadhacks.org/2006/03/how_to_make_fol.html

Sebastian Adorján Dyhr

Og evt også denne?

http://support.typepad.com/cgi-bin/typepad.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=86

Glæder mig til, at det virker ;-)

Gunnar Langemark

Rejerøv?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)